Stay của 1 con đĩ làm tiền phản động, nói xấu chế độ. Bôi nhọ lãnh đạo. Dạng như con đĩ Bạch Cúc này đéo để tụi tao chi 1k ở đây