Cái tên nói lên tất cả nhể

Mọi cái nó ngược ngược là cho ta thêm một góc nhìn hoàn toàn khác.